• BIST 91.630
  • Altın 189,750
  • Dolar 4,7897
  • Euro 5,5819
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 23 °C

THY, 20 milyon € zarara uğratıldı

THY, 20 milyon € zarara uğratıldı
AKP'li Maliye Bakanı Mehmet Şimşek itiraf etti.AKP’li eski vekilin oğlunun başında olduğu birim, THY’yi 20 milyon Euro zarara uğrattı.

CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Umut Oran, Türk Ha­va Yol­la­rı­’nın Bos­na-Her­se­k’­te 19.7 mil­yon Eu­ro ba­tır­dı­ğı id­di­ası­nı Mec­lis gün­de­mi­ne ta­şı­mış­tı. Ora­n’­ın so­ru öner­ge­si­ne ya­nıt ve­ren Ma­li­ye Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek, id­di­ayı doğ­ru­la­dı. THY, 2008 yı­lın­da Bos­na-Her­sek Ha­va­yol­la­rı­’y­la or­tak ol­muş­tu. Şim­şek, “THY bu or­tak­lık­ta ko­nu­lan ser­ma­ye ka­dar kay­ba uğ­ra­mış­tı­r” de­di. An­cak bu­nun­la bit­me­di. Şim­şek, THY Bos­na-Her­sek Ofis Mü­dü­rü ola­rak ata­nan, THY ile iş­bir­li­ği ve ko­or­di-­nas­yo­nu sağ­la­yan Ah­met Sa­lih Kan­su­’nun, AKP es­ki mil­let­ve­ki­li Hü­se­yin Kan­su­’nun oğ­lu ol­du­ğu bil­gi­si­ni de doğ­ru­la­dı. Şim­şek, Kansu­’nun “THY ça­lış­ma usul ve esas­la­rı­na uy­gun bir per­so­nel ol­du­ğu içi­n” işe alın­dı­ğı­nı söy­le­di.

 
Ora­n’­dan ye­ni id­di­alar
 
CHP’­li Oran, THY ile il­gi­li ye­ni id­di­ala­rı da Mec­lis’e ta­şı­dı. İd­di­aya gö­re; İran pa­ra­sı dö­vi­ze çev­ri­le­me­di­ği için THY, İra­n’­da da 20 mil­yon Eu­ro za­ra­ra uğ­ra­tıl­dı. THY bu­na kar­şın yurt dı­şın­da­ki acen­ta­la­rın İran üze­rin­den bi­let kes­me­si­ne göz yum­ma­ya de­vam edi­yor. Oran, Ma­li­ye Ba­ka­nı Meh­met Şim­şe­k’­ten şu so­ru­la­ra ya­nıt is­te­di:
 
“THY Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ham­di Top­çu ge­çen ayın or­ta­sın­da İra­n’­a zi­ya­ret­te bu­lun­du mu? THY’­nin İra­n’­da ka­lan 50 mil­yon Eu­ro­’luk pa­ra­sı­nın ge­ri alın­ma­sı için mi bu zi­ya­ret ger­çek­leş­ti­ril­di? Kur far­kı do­la­yı­sıy­la THY’­nin, do­la­yı­sıy­la Tür­ki­ye­’nin ala­ca­ğı pa­ra­nın yüz­de 40 do­la­yın­da (20 mil­yon Eu­ro) de­va­lu­e ol­du­ğu du­yu­mu doğ­ru mu­dur? İra­n’­da bu ka­dar bü­yük mik­tar­da pa­ra bu­lun­ma­sı­nın ge­rek­çe­si ne­dir? Söz ko­nu­su 50 mil­yon Eu­ro­’luk pa­ra­nın yüz­de 40’ı­na va­ran ka­yıp ya­şan­ma­sın­da THY’­nin do­lu­luk oran­la­rı­nın düş­me­me­si ama­cıy­la yurt dı­şın­da­ki acen­ta­la­rın İran üze­rin­den bi­let kes­me­si­ne göz yum­ma­sı­nın pa­yı ne­dir?”
 
Usul­süz­lük­ler bit­mi­yor
 
Ko­nuy­la il­gi­li ola­rak de­ğer­len­dir­me­de bu­lu­nan Oran, THY’­nin kö­tü yö­ne­til­di­ği­ni sa­vun­du. THY’­nin, grev ya­sa­ğı­na kar­şı çık­tık­la­rı için 305 ça­lı­şa­nı­nı ka­pı­nın önü­ne koy­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Oran, şun­la­rı söy­le­di: “THY, Tür­ki­ye­’nin göz­be­be­ği bir mil­li mar­ka ama AKP dö­ne­min­de bu de­va­sa ku­ru­lu­şu­muz, yan­daş­la­rın işe yer­leş­tir­di­ği, ehil ol­ma­yan in­san­la­rın yol aç­tı­ğı mil­yon­lar­ca Eu­ro­’luk za­rar­la gün­de­me gel­me­ye baş­la­dı. Ya­zık­tır bu mil­le­tin pa­ra­sı­na. Usul­süz­lük­le­ri sor­gu­la­dı­ğı­mız­da he­men ko­nu­yu çar­pı­tan­la­rı da bu­ra­dan şi­ka­yet edi­yo­rum. THY’­yi kö­tü yö­ne­te­rek mil­yon Eu­ro­’luk za­ra­ra yol aça­maz­sı­nız. Hak ara­yan 305 ki­şi­yi za­ra­ra yol aç­tık­la­rı ge­rek­çe­siy­le iş­ten atı­yor­su­nuz ama ken­di usul­süz­lük­le­ri­ni­zin had­di he­sa­bı yok, bu ne per­hiz bu ne la­ha­na tur­şu­su.”
 
RİZELİ OLAN THY’DE KOLAY İŞ BULUYOR!
 
TÜRK Ha­va Yol­la­rı­’n­da­ki kad­ro­laş­ma id­di­ala­rı­na ye­ni­le­ri ek­len­di. THY, yak­la­şık iki yıl ön­ce ku­ru­lan ve yer hiz­met­le­ri­ni ya­pan Tur­kish Gro­und Ser­vi­ce­s’­e (TGS) ge­nel mü­dür ola­rak Ri­ze Ça­ye­li­’n­den ya­kı­nı olan Bay­ram Öz­çe­li­k’­i ge­tir­miş­ti. İd­di­aya gö­re; Öz­çe­lik gö­re­ve gel­di­ği gün­den bu ya­na TGS’­yi eş, dost, ak­ra­ba ve hem­şe­ri­le­riy­le dol­dur­du. İş­te o isim­ler:
 
Rizeli Eği­tim Mü­dü­rü: Ba­rış Öz­türk (Öz­çe­li­k’­in sı­nıf ar­ka­da­şı)
Rizeli Özel Ka­lem Mü­dü­rü: Meh­met Şiş­man (Bayram Öz­çe­lik’­in kay­nı)
Rizeli Bil­gi İş­lem Mü­dü­rü: Ka­mil Kar­tal (Öz­çe­li­k’­in eniş­te­si). Kar­ta­l’­ın kı­zı ve oğ­lu da ge­nel mü­dür­lük­te ça­lı­şı­yor.
 
Rizeli İn­san Kay­nak­la­rı Mü­dü­rü: Me­tin Ma­ran­goz (Öz­çe­li­k’­in Ça­ye­li­’n­den ta­nı­dı­ğı)
Rizeli Hu­kuk Bü­ro­su Mü­dü­rü: 26 ya­şın­da bir hanım
Rizeli Sa­tın Al­ma Mü­dü­rü: Şe­ref Ka­zan­cı (Ka­zan­cı­’nın ağa­be­yi Şe­nol Ka­zan­cı, Baş­ba­kan­lı­k’­ta da­nış­man. Şe­nol Ka­zan­cı ay­nı za­man­da AKP İs­tan­bul Genç­lik Kol­la­rı es­ki Baş­ka­nı)
Rizeli İn­san Kay­nak­la­rı Koordinatörü: Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın oğ­lu Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın eşi­nin da­yı­sı.
 
CHP ­Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Umut Oran, THY’­de­ki kad­ro­laş­ma­yı da Mec­li­s’­e ta­şı­dı. Oran, Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­dan Ri­ze­li olan­la­rın THY’­de işe alın­dı­ğı id­di­ala­rıy­la il­gi­li ya­nıt bek­li­yor.
 
www.UlasimOnline.Com
Bu haber toplam 1486 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2005 Ulaşım Online | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 293 75 48-32 | Faks : 0212 293 75 49 | Haber Scripti: CM Bilişim