• BIST 4.930,18
  • Altın 1129.735
  • Dolar 18.8224
  • Euro 20.1969
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 0 °C

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Liman Yönetmeliğinde değişiklik yaptı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Liman Yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın, Limanlar Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği bugünkü Resmî Gazete’de yayımlandı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Liman Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Kılavuz kaptan ve römorkörlerle ilgili yapılan değişiklik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşteUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Liman Yönetmeliğinde yapılan değişiklik: 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limanlar Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bu Yönetmelik, 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ile 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2, 9, 10, 11, 12 ve 28 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiştir.
“(ğ) Kabotaj sefer bölgesi içinde seyir yapan eğitim/öğrenci stajı maksatlı okul gemilerine,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Kıyı tesislerine yanaşacak veya bu tesislerden ayrılacak; 500 GT ve daha büyük tanker ve her türlü tehlikeli madde taşıyan gemi ve deniz araçları, 1000 GT ve daha büyük Türk Bayraklı gemi ve deniz araçları, 500 GT ve daha büyük yabancı bayraklı gemi ve deniz araçları ile boyu 55 metreden uzun veya 400 GT’den büyük yabancı bayraklı ticari ve özel yatlar kılavuz kaptan almak zorundadır. Yabancı bayraklı tüm askeri gemiler, askeri olmayan kıyı tesislerine giriş ve bu tesislerden çıkışlarında kılavuz kaptan almak zorundadır. Yakıt ikmali amacıyla demirde veya kıyı tesisinde bulunan gemilere aborda olmak için yanaşıp ayrılan veya yapılacak yakıt ikmali için yükünü almak üzere kıyı tesisine yanaşıp ayrılan 1000 GT ve daha küçük yakıt ikmal gemileri kılavuz etap seyri olan liman sahalarındaki etap seyirleri de dâhil olmak üzere, kılavuz kaptan almak zorunda değildir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığı ile dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kılavuz kaptan ve römorkör alınmasına ilişkin esaslar”

“(4) Tehlikeli yük taşıyan tankerler ile tam boyu 200 metrenin üzerindeki gemi ve deniz araçları hariç olmak üzere; baş ve kıç itici pervane veya sisteme sahip gemiler, liman sahasına gelişlerinde, gemi ilgililerinin itici pervane veya sistemlerine ilişkin belgeleri ibrazı ve bunların tam kapasite ile çalıştığını liman başkanlığına yazılı olarak beyan etmesi üzerine, Ek-5’te verilen römorkör sayılarından toplam çekme gücünü %40’tan, sadece baş itici pervane veya sistemi olan gemiler ise toplam çekme gücünü %30’dan fazla azaltmamak ve her iki halde de en az bir römorkör kullanılması kaydıyla, bir eksik römorkör ile yanaşıp ayrılabilirler.”
“(5) Yolcu gemilerinin alması gereken römorkörler ile bu römorkörlerin çekme kuvveti ve sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Gemi ilgililerince baş ve kıç itici pervanelerine veya sistemine ilişkin belgeler ile bu sistemlerin tam kapasite çalıştığına dair beyanın yazılı olarak liman başkanlığına ibraz edilmesi halinde, tam boyu 55-125 metre arası olan gemiler için asgari 16 ton çekme kuvvetinde en az bir römorkör, tam boyu 126 metre ve daha uzun olan gemiler için asgari 30 ton çekme kuvvetinde en az bir römorkör refakat etmek üzere; böyle bir beyanda bulunulmaması halinde ise aşağıdaki tabloda belirtilen değerde çekme kuvvetine sahip römorkörler hizmet etmek üzere tahsis edilir. Gemi boyu itibarıyla römorköre tabi olan, ancak gros ton değeri itibarı ile kılavuz kaptan kullanma zorunluluğu bulunmayan gemilere römorkör alma zorunluluğu uygulanmaz.

tablo-010.jpg

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(12) Çift ana makine ve en az bir baş itere sahip, tüm ana ve yardımcı makineleri ile ilgili manevra ve seyir cihazlarının çalışır durumda olduğu beyan edilen özel/ticari yatlara, 5 bofor ve altındaki hava şartlarında römorkör alma zorunluluğu uygulanmaz.”
“(13) Boylarında, azami %10 oranında bir indirim uygulanması neticesinde gemi boyu 200 metreyi aşmayan ve baş itici pervanelerinin gücü 2000 KW ve üstünde olan, çift ana makineyi haiz Türk Bayraklı ro-ro yük gemilerine yanaşma ve ayrılma manevralarında en az 30 ton çeki gücünde bir römorkör kullanılması kaydıyla, römorkör indirimi uygulanabilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Liman idari sahasında bulunan gemi ve deniz araçlarında mevzuat gereği bulundurulması gereken emniyet ve haberleşme cihazlarının açık ve çalışır durumda olması ve devamlı surette dinleme yapılması zorunludur. Anılan cihazların arıza yapması durumunda gemi/deniz aracı kaptan/donatanları, durumu ivedilikle en yakın liman başkanlığına bildirir. Ancak, senenin belirli dönemlerinde sefere çıkmayacak olan gemi ve deniz araçları, liman başkanlığına başvurmaları ve uygun görülmesi kaydıyla sadece bağlama yerlerinde bu cihazlarını kapatabilir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Liman idari sahalarında gazdan arındırma işlemi için demirleme sahası belirlenmemiş ise, bu işlem tehlikeli madde taşıyan gemiler için belirlenmiş olan demirleme sahalarında yapılır.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) İstanbul Boğazından, hava çekimi elli sekiz metre ve daha fazla olan gemi ve deniz araçlarının geçiş yapması yasaktır. Hava çekimi elli dört metre ile elli sekiz metre arasında olan gemi ve deniz araçları idarece belirlenecek şartları sağlamaları halinde boğaz geçişi yapabilir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Körfez Geçiş Köprüsü altından hava çekimi altmış metre ve daha fazla olan gemi ve deniz araçlarının geçiş yapması yasaktır. Hava çekimi elli altı metre ile altmış metre arasında olan gemi ve deniz araçları idarece belirlenecek şartları sağlamaları halinde Körfez Geçiş Köprüsü altından geçiş yapabilir.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan İstanbul Liman Başkanlığı başlıklı 1 inci maddesinin (B) bölümünün (f) fıkrası, Marmaris Liman Başkanlığı başlıklı 43 üncü maddesinin (C) bölümü ve Alanya Liman Başkanlığı başlıklı 44 üncü maddesinin (B) bölümünün (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“f) Yakıt ve su barçları için 7 no’lu bekleme/demirleme sahası: A ve B bölgeleri demirleme sahaları içerisinde ve aşağıdaki koordinatların oluşturduğu 7 no’lu deniz alanı, yakıt ve su barçları için tahsis edilmiş bekleme ve demir alanıdır.
1) 40º 59' 13" K – 028º 55' 27" D
2) 40º 59' 02" K – 028º 55' 27" D
3) 40º 59' 25" K – 028º 57' 29" D
4) 40º 59' 43" K – 028º 57' 29" D
5) 40º 59' 33" K – 028º 57' 12" D”
“C) Klavuz kaptan alma ve bırakma yeri
1) 36º 49' 30" K – 028º 15' 57" D
2) 36º 47' 00" K – 028º 16' 36" D”
“b) 2 no’lu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri gemiler ve karantina altına alınacak gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
1) 36° 33' 33" K – 031° 53' 12" D
2) 36° 33' 03" K – 031° 54' 54" D
3) 36° 31' 39" K – 031° 54' 18" D
4) 36° 32' 12" K – 031° 52' 33" D”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Alanya Liman Başkanlığı haritası ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 14 – Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi 1/1/2016 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

tablo1-003.jpg

tablo2-001.jpg

Deniz Haber Ajansı

Bu haber toplam 2377 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2005 Ulaşım Online | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 293 75 48-32 | Faks : 0212 970 87 88 | Haber Scripti: CM Bilişim