• BIST 9179.48
  • Altın 2036.994
  • Dolar 31.1431
  • Euro 33.7814
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 15 °C

Raylı Sistemler Sanayi Teknik Komitesi kuruldu

Raylı Sistemler Sanayi Teknik Komitesi kuruldu
Kalkınma planları, yıllık programlar ve stratejilerdeki ilkeler doğrultusunda raylı sistemler sanayi politikasının belirlenmesi, sektörün sorunlarının tespit edilerek çözüm yollarının geliştirilmesi amacıyla ''Raylı Sistemler Sanayi Teknik Komitesi'' kuru

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “Raylı Sistemler Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ”i, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Komitenin kuruluş amaçları, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde şu şekilde ifade edildi:

a) Raylı sistemler sanayisi ile ilgili; üretim, ithalat veya ihracatın mevcut durumunu tespit etmek ve kapasite ve kalite artırımına yönelik geliştirme, iyileştirme, modernizasyon gibi konularda çalışmalar yaparak tavsiyelerde bulunmak.

b) Raylı sistemler sanayisinin çalışmalarını uluslararası standart ve mevzuat ile özellikle Avrupa Birliği mevzuatı bazında takip ederek sektör paydaşlarına yönlendirme amaçlı önerilerde bulunmak.

c) Raylı sistemler sanayisine ilişkin Avrupa Birliğinin ve diğer uluslararası kuruluşların çalışmalarını takip etmek, ülkemiz ile diğer yabancı ülkeler arasında işbirliği imkânlarının geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak.

ç) Raylı sistemler sanayisi ile ilgili sektörlerde karşılaşılan sorunları tespit etmek, çözüm konusunda önerilerde bulunmak.

d) Gelişmelere bağlı olarak ilgili mevzuatta yapılacak revizyon çalışmalarını ve hazırlanacak yeni teknik mevzuat taslaklarını incelemek, yapılan incelemeler ve tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni mevzuat önerisinde bulunmak.

e) Raylı sistemler sanayisi ile ilgili mevzuatın uygulanması kapsamında ilgili sektörlerin karşılaştığı sorunları ve/veya açıklık getirilmesi gereken konuları tespit etmek, tespit edilen bu hususlar doğrultusunda çözüm önerileri geliştirmek.

f) Raylı sistemler sanayisine ilişkin olarak dünyada ve ülkemizde meydana gelen gelişmeleri takip etmek, Bakanlığa intikal eden sorun ve şikâyetlerle ilgili görüş ve önerilerde bulunmak.

g) Raylı sistemler sanayisinin geleceğine dair stratejilerin belirlenmesine ilişkin olarak görüş ve önerilerde bulunmak.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğin tam metni ise şöyle:

 

RAYLI SİSTEMLER SANAYİ TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SVGM-2019/1)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; kalkınma planları, yıllık programlar ve stratejilerdeki ilke, hedef ve politikalar doğrultusunda raylı sistemler sanayi politikasının belirlenmesi, sektörün sorunlarının tespit edilerek çözüm yollarının geliştirilmesi amacıyla teknik komite oluşturulması ve bu komitenin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, raylı sistemler sanayi ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinden oluşan Raylı Sistemler Sanayi Teknik Komitesinin (RAY-TEK) görevleri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık:     Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

b) Genel Müdür: Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürünü,

c) Genel Müdürlük: Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğünü,

ç) Raylı Sistemler: Üzerinde yolcu ve yük taşımacılığı yapılabilen yüksek hızlı, konvansiyonel, banliyö, metro, tramvay, hafif raylı, monoray, manyetik kaldırmalı (MAGLEV) hatları ve bu hatlar üzerinde çalıştırılan her türlü aracı kapsayan sistemler bütününü,

d) RAY-TEK: Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında bahsi geçen kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan Raylı Sistemler Sanayi Teknik Komitesini,

e) Sekretarya: Teknik Komitenin sekretarya görevini yapmak üzere Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğünce görevlendirilen ilgili daire başkanlığını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

RAY-TEK’in Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları ve Görevleri

RAY-TEK’in oluşumu

MADDE 5 – (1) RAY-TEK aşağıdaki kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur:

a) Genel Müdürlüğü temsilen iki üye.

b) Bakanlık Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

c) Bakanlık Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

ç) Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

d) Bakanlık Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

e) Bakanlık Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

f) Ticaret Bakanlığını temsilen bir üye.

g) Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığını temsilen bir üye.

ğ) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

h) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

ı) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

i) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketini temsilen bir üye.

j) Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketini (TÜLOMSAŞ) temsilen bir üye.

k) Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketini (TÜVASAŞ) temsilen bir üye.

l) Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketini (TÜDEMSAŞ) temsilen bir üye.

m) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını temsilen üniversitelerden üç üye.

n) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını temsilen bir üye.

o) Türk Standardları Enstitüsünü (TSE) temsilen bir üye.

ö) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu (TÜBİTAK) temsilen bir üye.

p) Türk Patent ve Marka Kurumunu temsilen bir üye.

r) Türk Akreditasyon Kurumunu temsilen bir üye.

s) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen bir üye.

ş) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini temsilen bir üye.

t) Türkiye İhracatçılar Meclisini temsilen bir üye.

u) Raylı Ulaştırma Sistemleri ve Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.

ü) Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi Derneğini temsilen bir üye.

v) Raylı Sistemler Kümelenmesi Derneğini temsilen bir üye.

y) Ulusal Raylı Sistem Araştırma ve Test Merkezini temsilen bir üye.

z) Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneğini temsilen bir üye.

aa) Türkiye Belediyeler Birliğini temsilen bir üye.

bb) TRtest Test ve Değerlendirme Anonim Şirketini temsilen bir üye.

cc) Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini temsilen bir üye.

(2) RAY-TEK üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine iki yıl için ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından belirlenir ve Bakanlığa bildirilir.

(3) RAY-TEK üyeliğinde görev süresi içerisinde değişiklik yapılması durumunda, yeni üye bilgisi Bakanlığa bildirilir.

(4) RAY-TEK üyeliğinin görev süresinin dolması sebebiyle sona ermesi durumunda, Bakanlığa değişiklik bildirimi yapılmadığı takdirde, temsilcinin komite üyeliğinin sonraki iki yıl için de devam edeceği kabul edilir.

RAY-TEK’in çalışma usul ve esasları

MADDE 6 – (1) RAY-TEK’in çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir:

a) Toplantılar, Genel Müdürlüğün uygun göreceği tarihlerde gerçekleştirilir.

b) Toplantı gündemi Genel Müdürlük tarafından belirlenir. RAY-TEK üyeleri, bir sonraki toplantıya ilişkin olarak gündem maddesi taleplerini sözlü olarak RAY-TEK Başkanına veya yazılı olarak Genel Müdürlüğe iletir.

c) RAY-TEK, toplantı gündemini içeren Bakanlık davet yazısı neticesinde, üye tam sayısının en az 1/2’si ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

ç) RAY-TEK’in Başkanlığını Genel Müdür ya da onun yetkilendireceği Bakanlık temsilcisi yürütür.

d) RAY-TEK’in sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

e) Toplantıda alınan kararlar, karar defterine yazılır ve kararın bir örneği RAY-TEK Sekretaryası tarafından, toplantıya müteakiben üyelere gönderilir.

f) Her toplantıda bir önceki toplantıda alınan kararların yer aldığı karar defteri sayfası RAY-TEK üyelerince imzalanır.

g) RAY-TEK tarafından gerek görülen durumlarda, ilgili kurum, kuruluşlar ve ilgili sektör temsilcileri gözlemci olarak davet edilebilir. Gözlemciler RAY-TEK üyelerinin sahip olduğu haklara sahip değildir.

RAY-TEK’in görevleri

MADDE 7 – (1) RAY-TEK’in görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Raylı sistemler sanayisi ile ilgili; üretim, ithalat veya ihracatın mevcut durumunu tespit etmek ve kapasite ve kalite artırımına yönelik geliştirme, iyileştirme, modernizasyon gibi konularda çalışmalar yaparak tavsiyelerde bulunmak.

b) Raylı sistemler sanayisinin çalışmalarını uluslararası standart ve mevzuat ile özellikle Avrupa Birliği mevzuatı bazında takip ederek sektör paydaşlarına yönlendirme amaçlı önerilerde bulunmak.

c) Raylı sistemler sanayisine ilişkin Avrupa Birliğinin ve diğer uluslararası kuruluşların çalışmalarını takip etmek, ülkemiz ile diğer yabancı ülkeler arasında işbirliği imkânlarının geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak.

ç) Raylı sistemler sanayisi ile ilgili sektörlerde karşılaşılan sorunları tespit etmek, çözüm konusunda önerilerde bulunmak.

d) Gelişmelere bağlı olarak ilgili mevzuatta yapılacak revizyon çalışmalarını ve hazırlanacak yeni teknik mevzuat taslaklarını incelemek, yapılan incelemeler ve tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni mevzuat önerisinde bulunmak.

e) Raylı sistemler sanayisi ile ilgili mevzuatın uygulanması kapsamında ilgili sektörlerin karşılaştığı sorunları ve/veya açıklık getirilmesi gereken konuları tespit etmek, tespit edilen bu hususlar doğrultusunda çözüm önerileri geliştirmek.

f) Raylı sistemler sanayisine ilişkin olarak dünyada ve ülkemizde meydana gelen gelişmeleri takip etmek, Bakanlığa intikal eden sorun ve şikâyetlerle ilgili görüş ve önerilerde bulunmak.

g) Raylı sistemler sanayisinin geleceğine dair stratejilerin belirlenmesine ilişkin olarak görüş ve önerilerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

RAY-TEK’in kararlarının değerlendirilmesi

MADDE 8 – (1) RAY-TEK’in kararları tavsiye niteliğinde olup, aldığı kararlar Bakanlık tarafından değerlendirilir.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Bu haber toplam 2189 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2005 Ulaşım Online | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 293 75 48-32 | Faks : 0212 970 87 88 | Haber Scripti: CM Bilişim