• BIST 4.788,10
  • Altın 1134.413
  • Dolar 18.8296
  • Euro 20.1678
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 0 °C

Yeni tip denizaltı, çıkarma gemisi, hastane gemisi projesi Hükümet Programına alındı

Yeni tip denizaltı, çıkarma gemisi, hastane gemisi projesi Hükümet Programına alındı
Hükümet programı açıklandı. Programda Göktürk-3 projesi devam ederken, milli tanksavar, milli füze, milli torpido, milli tank, Altay, yeni tip denizaltı, çıkarma gemisi, hastane gemisi, uçak ve helikopter projeleri sürecek.

64. Hükümet Programı'nda, kişisel verilerin korunması ve siber güvenliğe ilişkin yasal düzenlemelerin hayata geçirilerek, Siber Suçla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planının hazırlanacağı, Bilişim Suçları İhtisas Mahkemeleri oluşturulacağı bildirildi. 

Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından Meclis'e sunulan hükümet programının "Bilim, Teknoloji ve Yenilikçi Üretim" başlığını taşıyan beşinci bölümünde, büyük ekonomiler arasına girme hedefine ulaşmak için atılacak adımlara yer verildi. 

Programa göre, bilgi üreten ve bilgiyi nitelikli bir biçimde kullanarak ticari değere dönüştüren, etkin işleyen bir Ar-Ge ve yenilik ekosistemi oluşturulacak. 

Dışa bağımlılığın yüksek olduğu sektörlerde, yerli ürün ve teknolojiler geliştirilmesine yönelik araştırma programları desteklenerek etkinleştirilecek.

Doktora mezunu olanlar başta olmak üzere, araştırmacı insan gücü nicelik ve nitelik olarak iyileştirilecek ve özel sektörde daha fazla araştırmacı istihdam edilmesi sağlanacak. Tasarım merkezleri, Ar-Ge merkezleri gibi desteklenecek, Ar-Ge ve tasarım personelinin daha esnek çalışmasına olanak verilecek. KOBİ'lerin siparişe dayalı Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri desteklenecek. 

Sınai mülkiyet ve yönetimi ile ilgili konularda yayın yapacak "Teknoloji Transfer Platformu" kurulacak. Yargı, gümrük ve kolluk hizmetleri başta olmak üzere, kamuda fikri hakların korunması ve denetlenmesiyle ilgili birimlerde yeterli beşeri ve kurumsal kapasite oluşturulacak. Türkiye'de genetik kaynaklar ile geleneksel bilgi, geleneksel kültürel ve folklorik ifadelerin korunmasına yönelik bir yol haritası oluşturulacak. Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı'nın yasalaştırılması için girişimlerde bulunulacak, Patent Borsası kurulacak.

Öncelikli sektörlerde teknolojik ürün yatırımları ve prototip geliştirme süreçleri desteklenecek. Enerji, sağlık, havacılık, uzay, otomotiv, raylı sistemler, bilişim ve savunma sektörleri gibi öncelikli sektörlerde teknolojik ürün yatırımları ve kümelenme çalışmaları desteklenecek. Girişimcileri desteklemek için finansman eksiğinin en çok hissedildiği şirketlerin erken aşamasına yönelik bir fon kurulacak.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin TSE ve patent belgelerinin maliyetlerinin devlet tarafından karşılanması sağlanacak. 

Kamu alımları yenilikçi girişimcilik için kaldıraç olacak

Her yıl 100 milyar lirayı aşan kamu alımları, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine katkı sağlayacak, yeniliği, yerlileştirmeyi, teknoloji transferini ve yenilikçi girişimciliği teşvik edecek etkili bir politika aracına dönüştürülecek. Bu kapsamda kamu alımlarında orta-yüksek ve yüksek teknoloji sektörlerindeki yerli firmaların payı artırılacak.

Yüksek teknolojili ürünlerde kamu alım garantisine dayalı üretim yapılabilmesi için ürün bazlı yerli tedarik modelleri geliştirilecek.

Üniversitelerde teşviklerle yabancı öğrenci sayısı artırılacak

"Nitelikli İnsan Gücü İçin Çekim Merkezi Öncelik Dönüşüm Programı" ile başta yurtdışındaki vatandaşlar olmak üzere yerli ve yabancı nitelikli insan gücü için Türkiye cazibe merkezi haline getirilecek. İş piyasasında, üniversitelerde ve kamu ve özel Ar-Ge merkezlerinde yurtdışından nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyulan alanlar belirlenecek, yurtdışında bilim ve teknoloji müşavirleri görevlendirilecek. Yurtdışındaki Türk araştırmacılar için bir veri tabanı ve kataloğu oluşturulacak. Üniversitelerde ilave teşviklerle yabancı öğrenci sayısı artırılacak.

Nitelikli insan gücü için çalışma izni süreci hızlandırılacak, bu amaçla özel bir Turkuaz Kart Sistemi geliştirilecek. 

Yurtdışında lisansüstü eğitim yapmış olan vatandaşların Türkiye'ye dönmelerini sağlamaya yönelik Ar-Ge destekleri yaygınlaştırılacak. 

Kalkınma Bankası yeniden yapılandırılacak

İlerleyen dönemde kamunun raylı ulaşım sistem ihtiyaçlarının yurtiçinden karşılanma oranı artırılacak. 

Tekstil, deri, mobilya sektörlerinin tarım sektörü ile makine, tıbbi cihaz ve elektronik sektörlerinin hizmetler sektörü ile makine, tıbbi cihaz, otomotiv sektörlerinin elektronik sektörü ile aralarındaki entegrasyon güçlendirilecek.

Sanayi girdilerinin ülke içinden karşılanma oranının artırılmasını teminen, yüksek yatırım gerektiren ara malı ve sanayi ham maddelerinin üretimine öncelik verilecek. 

Yatırım mallarının ve ara malların vadeli ithalatında Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) oranı yüzde 6'dan yüzde sıfıra indirilerek sanayicinin girdi maliyeti azaltılacak. Yüksek teknolojili yatırımlara daha fazla destek verilecek. İleri teknoloji yatırımları, Beşinci bölge desteklerinden yararlandırılacak. 

Kalkınma Bankası ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikli projeler daha fazla desteklenecek bir anlayış içinde yeniden yapılandırılacak. 

Geri ödeme ve fiyatlandırma politikaları ile ruhsat süreçlerinde yerli üretim ilaç ve tıbbi cihazlara öncelik verilecek. Sağlık endüstrisi alanında üretim yapacak KOBİ'lere yönelik finansal destek mekanizmaları geliştirilecek.

2019 yılına kadar 15 uçak yapılacak

Otomotiv sektöründe, katma değerin artırılması ve çevreye duyarlı yeni teknolojilerin geliştirilmesi sağlanacak. Sektörde, küresel pazarların ihtiyaçlarına yönelik özgün tasarım araçlarla markalaşma teşvik edilecek ve bu kapsamda yerli marka otomobil üretimi çalışmaları hızlandırılacak. 
Elektronik sektöründe çift amaçlı teknolojilerin (savunma/sivil) uygulama imkanları dikkate alınacak ve elektronik haberleşme alanında yeni nesil telsiz teknolojisine geçiş sürecinde baz istasyonu ve kontrol birimleri ürünlerinin geliştirilmesi ve üretimine önem verilecek. 

Yenilikçi çözümlerin yaygınlaşmasında elektronik sektörünün üretici olarak yer alması desteklenecek. Yerli cep telefonu üretilmesi sağlanacak. 

Savunma sanayi diğer sanayi alanları ile entegre edilecek. 2019 yılına kadar 15 uçak yapılacak. Ayrıca Anka, Atak Helikopter, hedef uçak sistemleri, taktik insansız hava araçları, mini insansız hava araçları, C-130 ve F-16 uçaklarının modernizasyonu ile farklı roket ve hava sistemleri projeleri devam edecek. 

Göktürk-3 projesi devam ederken, milli tanksavar, milli füze, milli torpido, milli tank, Altay, yeni tip denizaltı, çıkarma gemisi, hastane gemisi, uçak ve helikopter projeleri sürecek. 

Esnafa 30 bin liraya kadar faizsiz kredi 

Girişim sermayesi ve bireysel katılım sermayesi gibi yenilikçi finansman imkanlarını ve teknolojik girişimcilik destek modellerini arttırma konusunda çalışmalar sürdürülecek. KOBİ'lerin finansmana erişiminin artırılması amacıyla, taşınırların teminat olarak kullanılmasının önündeki engelleri kaldıracak düzenlemeler yapılacak. Ayrıca KOBİ'lerin borsaya açılma faaliyetleri desteklenecek, Kredi Garanti Fonu'nun kefalet sağladığı KOBİ sayısı artırılacak ve Girişim Sermayesi Fonları yaygınlaştırılacak. 

Esnafa düşük faizli kredi uygulamasına devam edilirken, 30 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği de verilecek. Basit usulde vergilendirilen esnafın yıllık 8 bin liraya kadar kazançlarından hesaplanan vergi alınmayacak.

İş geliştirme, kuluçka ve hızlandırıcı gibi merkezlerin sayı ve etkinliği arttırılacak. Şirketlerin endüstriyel tasarım, üretime hazırlık, üretim süreci, pazara sunum ve satış sonrası hizmetlerine yönelik faaliyetleri desteklenecek. Verimlilik alanında sistematik gelişmeler kaydeden KOBİ'lerin devlet desteklerinden öncelikli ve avantajlı yararlanması sağlanacak.

Ulusal Genişbant Stratejisi hazırlanacak

Yeni hükümet dönemimde, büyüme ve istihdam odaklı hazırlanan 2015-2018 dönemini kapsayan yeni Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı hayata geçirilecek ve bilgi toplumuna dönüşüm alanındaki yatırımlara daha da ağırlık verilecek.

Kamunun e-dönüşümünü (e-Devlet) büyük oranda tamamlanacak. 4,5G mobil elektronik haberleşme hizmetlerinin yaygınlaştırılması sağlanacak. Bu kapsamda 4,5G mobil elektronik haberleşme altyapısına yönelik Ar-Ge çalışmaları ve ekipmanların yurtiçinde üretilmesi teşvik edilecek. 5G mobil elektronik haberleşme altyapısına ilişkin Ar-Ge çalışmaları desteklenecek. Elektronik haberleşme sektöründe, düzenleyici çerçeve gözden geçirilecek ve bölgesel bazda düzenleme yaklaşımına geçilecek. Ulusal Genişbant Stratejisi hazırlanacak. Spektrum kaynaklarının kullanımında etkinlik sağlanacak. Ülkede internet değişim noktalarının kurulumu desteklenecek. Sabit ve mobil haberleşme altyapısı olmayan yerleşim yerlerinde altyapı kurulumu çalışmalarına devam edilecek. Fiber erişim destekleme programı oluşturulacak. Fiber altyapı yatırımlarının artırılmasına önem verilecek, hızlı ve kaliteli genişbant erişim yaygınlığı sağlanacak. 

Oyun Sektörü Stratejisi oluşturulacak

Fatih Projesi kapsamında alınacak tablet bilgisayarların ihale süreci, kritik görülen teknolojilerin yerlileştirilmesine yönelik tasarlanacak, projenin bütün olarak yazılım, hizmetler, uygulama ve sayısal içerik pazarının büyümesine imkan tanıması sağlanacak.
Bilgi teknolojileri sektörüne yönelik veri altyapısı güçlendirilecek. Bilgi teknolojileri firmalarının, küresel pazarlara açılımı teşvik edilecek. Oyun Sektörü Stratejisi oluşturulacak.
Yazılım firmaları için yatırım yerinden bağımsız destekler oluşturulacak. Başta KOBİ'ler olmak üzere işletmelerin iş verimliliğinin artırılmasında bilgi teknolojilerinden daha fazla yararlanılacak. Bu kapsamda, bulut bilişim hizmetlerinin gelişebilmesi ve yaygınlaşması için gerekli yasal ve idari düzenlemeler yapılacak.

E-İhracat Stratejisi hazırlanacak

Kişisel verilerin korunması ve siber güvenliğe ilişkin yasal düzenlemeler hayata geçirilecek. Siber Suçla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacak. Bilişim suçları ihtisas mahkemeleri kurulacak. 

Akıllı kentler programı geliştirilecek. Yeşil bilişim programı geliştirilerek ve hayata geçirilecek. 
Meslek lisesi ve üniversitelerdeki Bilgi ve İletişim Teknolojileri eğitim müfredatı güncellenerek, özel sektör ve eğitim kurumları arasında işbirliği programları geliştirilecek.

İnternet erişiminin yaygınlaştırılması amacıyla gerekli çalışmalar yapılacak. Bu kapsamda Türkçe sayısal içeriğin gelişimi desteklenecek.

Yerel yönetimlerde kamu bilişim merkezleri kurulması desteklenecek. E-Ticaretin gelişimi teşvik edilecek ve e-Ticaret siteleri için güven damgası sistemi hayata geçirilecek. E-İhracat Stratejisi hazırlanacak.

Deniz Haber Ajansı

Bu haber toplam 2634 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2005 Ulaşım Online | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 293 75 48-32 | Faks : 0212 970 87 88 | Haber Scripti: CM Bilişim